header achtergrond

Pedagogische visie


Uitgangspunten 
Het pedagogisch beleid van Bio Kidz blijft in beweging. Uitgangspunt van onze pedagogische visie is het spelenderwijs werken aan de brede ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Wij willen aansluiten bij de behoeften van kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en daarmee een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling. Speciale aandacht gaat uit naar kinderen die extra begeleiding nodig hebben op een van de gebieden van hun ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling of motoriek.

Er wordt gebruik gemaakt van een wekelijks wisselende activiteitenplanning gebaseerd op het taalstimuleringsprogramma Uk en Puk;  bestaande uit ontwikkelingsgerichte activiteiten gekoppeld aan thema’s, zoals ‘Wat heb jij aan vandaag?’ en ‘Eet smakelijk’. Deze activiteiten leren de kinderen nieuwe vaardigheden en stimuleren de spraak- en taal ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Daarnaast gebruiken wij bepaalde elementen uit de visie van Reggio Emilia, waarin de belevingswereld en de creativiteit van het kind centraal staan. In aansluiting op deze visie gaan wij uit van de competenties van het kind. Daarbij staan zelfredzaamheid en de manier van communiceren met en tussen kinderen centraal.  Onze groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken, waarbij het speelgoed zoveel mogelijk op kindhoogte staat.

Centraal in de werkwijze van Bio Kidz staat "Triple P", dit staat voor Positief Pedagogisch Programma. Een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen en op een opbouwende, niet-kwetsende manier om te gaan met het gedrag van kinderen. De basis daarvoor ligt in een goede communicatie en positieve aandacht om kinderen te helpen. Op deze manier zorgen wij voor een goede voorbereiding op het basisonderwijs.

Dagprogramma
Dagelijks wordt er gewerkt met een gestructureerd dagprogramma.  Kinderen krijgen ruimte om te bepalen of zij wel of niet willen deelnemen aan de geplande activiteiten, meedoen aan dansen of yoga is niet verplicht. Wel worden dagelijkse routines zoals 'samen eten', ochtendkring en samen de dag afsluiten gekoesterd. Kinderen leren hierdoor de dag te voorspellen en weten zelf al welk onderdeel van de dag start en welke volgt. Dit brengt rust en regelmaat en maakt een dag voor het kind voorspelbaar en logisch. 

Ontwikkelingsstimulering
We stimuleren het kind om op eigen benen te staan. We bieden uitdagende materialen en spelen in op hun initiatieven. We doen een stapje opzij om ze te laten oefenen, maar zijn altijd in de buurt om een oogje in het zeil te houden. We moedigen ze aan, prijzen hun initiatieven en accepteren en waarderen hun oplossingen en ideeën. En we troosten ze als het even niet mee zit. We hebben oog en respect voor de eigenheid en de autonomie van het kind. Het kind bepaald zelf de inhoud en het tempo van het spel.

De ruimte waarin de kinderen worden opgevangen dient dan ook zo te zijn ingericht dat het de kinderen uitnodigt om te gaan spelen. Baby’s kunnen spelen in de box of op een rustig plekje op de grond. Ze kunnen gebruik maken van het kleurrijke babyspeelgoed. Dat geldt ook voor de peuters. In de peuterleeftijd wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek belangrijker. Zij gaan meer spelen met kleinere voorwerpen en spelen met bouwstenen, puzzelen, knutselen etc. Dit kan tijdens het vrij spelen, maar de peuterleeftijd leent zich ook al heel goed om gerichte activiteiten aan te bieden. De pedagogisch medewerker kan zo bepaalde ontwikkelingen stimuleren. Ook het buiten spelen is juist voor de peuters heel belangrijk. Ze hebben veel energie en buiten kunnen ze deze energie uiten, ze kunnen er lekker rennen, fietsen en ravotten.

Lichamelijk contact speelt voornamelijk bij kinderen een belangrijke rol. Als een kind verschoont wordt, dan wordt er tegen het kind gepraat op een zachte en rustgevende manier. Het kind zit vaak op schoot en als het huilt wordt het getroost. Dit geldt ook voor de oudere kinderen, deze worden begeleid in hun innerlijke proces. De pedagogisch medewerker probeert de emoties van het kind te verwoorden en toont begrip. Wij geven de voorkeur aan belonen, omdat dat het gevoel van de eigenwaarde vergroot.

Peuters tot een jaar of drie kunnen nog niet echt met elkaar spelen, maar spelen graag naast elkaar. Hierdoor kunnen ze ook makkelijk dingen afpakken. Peuters zijn impulsief en kunnen daardoor ineens iets pakken, slaan of naar iets grijpen. Ze doen eerder dan dat ze denken. Dat het daarbij van belang is om kinderen te stimuleren om zelf iets te doen is van belang voor een gezonde opbouw van het zelfvertrouwen. Driftbuien horen bij peuters. Ze voelen zich grote ontdekkers en zelfstandig, maar ervaren door gebrek aan taal en snelle motoriek regelmatig frustraties. De begeleiding in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wordt deels vorm gegeven door het hanteren van regels, uitgangspunten, normen en waarden in de omgang van kinderen met elkaar en met de groepsleiding.

De belangrijkste regels en uitgangspunten zijn:
  • Op je beurt wachten;
  • volwassenen en kinderen uit laten spreken; naar anderen luisteren;
  • respect hebben voor elkaar; je bewust zijn van de verschillen tussen mensen, maar geen vooroordelen hebben;
  • samen spelen en samenwerken (stimuleren), rekening houden met elkaar, delen, elkaar helpen, geven en nemen;
  • kinderen over teleurstellingen heen helpen; kinderen laten merken dat fouten maken erbij hoort;
  • emoties bespreekbaar maken en laten merken dat het normaal is om je emoties te tonen;
  • het zelfvertrouwen en het getoonde initiatief stimuleren door een positieve benadering, onder andere door het geven van complimenten;
  • laten merken dat pesten, asociaal en agressief gedrag niet wordt getolereerd;
  • de kinderen de ruimte geven om zichzelf te ontplooien; soms is het goed om als groepsleiding afstand te nemen van de kinderen;
  • kinderen een hoeveelheid vrijheid en verantwoordelijkheid geven die is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind.
Onderdeel van ontwikkeling is die van de eigen identiteit. Het kind heeft een duidelijke plaats binnen de groep en voelt zich daardoor gewaardeerd. De pedagogisch medewerker begeleidt het kind in zijn ontwikkelingen en helpt zo zijn gevoelens een plaats te geven. Zij ondersteunt het kind in de ontwikkeling naar zelfstandigheid zonder daarin de eigenheid van het kind aan te tasten. Het kind geeft zelf aan wanneer het ergens aan toe is.

Vanaf anderhalf jaar voelen kinderen zich steeds onafhankelijker en door een toename van vaardigheden willen ze veel graag zelf doen en onderzoeken. Dit betekent ook dat ze zelf hun boterham willen ‘smeren’ en hun veters willen ‘strikken’. Maar ook mee willen helpen met koken en was vouwen. Kinderen groeien in hun zelfvertrouwen indien ze dit kunnen en mogen doen, op hun eigen manier en eigen tempo. Aanmoediging en waardering draagt bij aan zelfstandige kinderen.

Natuur 

Bij Bio Kidz is dagelijk naar buiten gaan niet zoals dat in eerste instantie klinkt. De kinderen worden dagelijks dicht bij de natuur gebracht. Natuur is meer dan slakken verzamelen, kastanjes en eikels zoeken en bladeren gebruiken voor een knutsel.  Wij geloven dat de natuur het vermogen, creativiteit en ontwikkeling van het kind voedt. Kinderen leren de schoonheid, verbeelding en identiteit van de natuur en leren dit toepassen in hun fantasie en spel. De fascinerende ontwikkeling van de natuur en alles wat daarin mogelijk is draagt bij aan de brede ontwikkeling van het kind.  Er zijn moestuintjes die kinderen samen met pedagogisch medewerkers verzorgen en zien hoe zaadjes veranderen in mooie planten en groenten.  Het leukst is het als de tomaatjes die zij zelf hebben geoogst gebruikt worden voor een lekkere pastasaus. Ook zullen we regelmatig gebruik maken van het Erasmuspark achter ons gebouw. Daar kunnen we fijn wandelen en enorm genieten van de natuur.

Naast de groenten uit onze eigen moestuintjes wordt dagelijks een warme, gezonde maaltijd verzorgd. De maaltijden zijn samengesteld door een voedingsdeskundige en daarbij is rekening gehouden met de nodige voedingstoffen voor het kind. Alle maaltijden en al het fruit is biologisch en wordt met alle zorg vers bereid op locatie.

Gezonde voeding is natuurlijk belangrijk omdat dit bijdraagt een de groei van kinderen. Daarnaast is het aanbieden van warme maaltijden een bijdrage in de ontwikkeling en eetgedrag van het kind. Gezond en verantwoord eten wordt op deze manier van jongs af aan geboden en kinderen leren dat gezond eten ook lekker kan zijn. Daarnaast wordt het principe van gezamenlijk eten gewaarborgd en leren kinderen dit ritueel begrijpen en koesteren. 
Het volledige pedagogisch beleid kunt u opvragen op de vestiging van uw kind.