header achtergrond

Over Bio Kidz


Over Bio Kidz
Bij de keuze voor kinderopvang zijn kwaliteit, continuïteit en flexibiliteit tegenwoordig belangrijke factoren. Ouders kiezen voor kinderopvang die zo goed mogelijk past bij hun wensen en die kinderen – van klein tot groot - een stimulerende omgeving biedt waar ze met plezier naartoe gaan. Onze locaties worden door ouders en kinderen als zeer prettig ervaren. Iedere locatie is een plek waar ouders en kinderen graag komen; waar je je welkom voelt. Waar persoonlijke aandacht en plezier voorop staan. Onze goed opgeleide, ervaren en gemotiveerde pedagogisch medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Samen met de kinderen maken zij elke dag tot iets bijzonders.

Bio Kidz biedt kwalitatieve opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij zijn gevestigd in Amsterdam west, aan de Hoofdweg 253 H.
Onze locatie is er een waar ouders en kinderen graag naartoe komen en zich thuis voelen. De kleinschaligheid, toegankelijkheid en gastvrijheid maakt dat Bio Kidz als een tweede thuis voelt en waar plezier wordt gemaakt. Bio Kidz biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar in speciaal ingerichte ruimtes voor de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfasen van uw kind. Het is onze taak om uw kind te begeleiden in de ontwikkeling en het functioneren in een groep. Onze begeleiding zien wij als verlengstuk en aanvulling op de opvoeding thuis.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind zich bij ons geborgen voelt en het naar zijn zin heeft. Dat geeft u de mogelijkheid om met een gerust hart te gaan werken of studeren. Wij streven naar een vast team met maximaal drie pedagogisch medewerkers per groep. Wij vinden continuïteit en regelmaat belangrijk voor kinderen en daarom bieden we hen tijdens de opvang voldoende veiligheid, structuur, oprechte zorg en geven wij hen voldoende aandacht.

Voeding

Gezonde voeding is belangrijk, zeker voor kinderen in de groei. De basis voor zowel een goede voeding als de ontwikkeling van het eetgedrag begint al van jongs af aan. Het belangrijkste doel van gezonde voeding bij kinderen is het leveren van energie en voedingsstoffen, die een gezonde groei en ontwikkeling mogelijk maken. Bij Bio Kidz wordt daarom zoveel mogelijk gewerkt met verse producten en er wordt vier keer per week warme maaltijden voor de kinderen bereid.  Ontbijten doen de kinderen thuis, het eten tijdens de opvang wordt door Bio Kidz verzorgd. In de ochtend krijgen de kinderen vers en biologisch (seizoens) fruit/fruit-hapjes. In de middag eten de baby’s dagelijks een warme biologische groentehap en de dreumesen en peuters vier keer per week een warme biologische maaltijd en één keer per week een broodmaaltijd.

Als voedingsmelk gebruiken wij Nutrilon standaard (1, 2 en 3) voor baby’s tot 1 jaar. Mocht uw kind een andere babyvoeding gebruiken dan verzoeken wij u deze voeding zelf mee te brengen, graag voorzien van de naam van uw kind. Daarnaast verzorgen wij voor alle kinderen die flesvoeding krijgen een eigen fles voorzien van een naamsticker. In overleg met de groepsleiding wordt met de ouder(s)/verzorger(s) voor ieder kind een eigen voedingsschema opgesteld, welke op de stamgroep opgehangen wordt. Ouder(s)/verzorger(s) worden verzocht om eventuele wijzigingen in het voedingsschema met de groepsleiding te bespreken. Heeft uw kind(eren) een afwijkend dieet of mag hij/zij een bepaald product (tijdelijk) niet, geef dit dan tijdig aan de groepsleiding door. 

De Groepen 
Bio Kidz heeft twee groepen. De babygroep biedt plek voor 9 kinderen van 0 tot 2 jaar. De peutergroep biedt 12 plaatsen van kinderen van 1 tot 4 jaar. Elke groep heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks één minimaal werkzaam is. Het kind krijgt op de groep één mentor aangewezen. De mentor is verantwoordelijk voor observaties, oudergesprekken en is voor ouders aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de opvoeding, ontwikkeling of gedrag van het kind. 

De inzet van beroepskrachten wordt afgestemd op het aantal kinderen dat per dag en per groep wordt opgevangen en is gebaseerd op de eisen die GGD Amsterdam stelt. Ten minste één pedagogisch medewerker wordt ingezet voor de opvang en verzorging van maximaal:
  • 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar
  • 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar
  • 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar
  • 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
Veiligheid en gezondheid
Bij inrichten van de ruimtes binnen en buiten is rekening gehouden met zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen.  De meubels en materialen zijn kindvriendelijk en veilig. Om de veiligheid en gezondheid te garanderen wordt ieder jaar een zogenoemde Risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico's worden in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een actieplan opgesteld om alle gevonden risico’s te minimaliseren. Tevens maken wij gebruik van een ongevallenregistratieformulier. Alle ongelukjes worden geregistreerd en meegenomen in het veiligheidsverslag.
Daarnaast is op alle groepen een protocollenmap aanwezig. Binnen Bio Kidz werken wij met verschillende protocollen die ter inzage liggen op de groepen.Voor meer informatie omtrent de veiligheid en hygiëne, kunt u altijd terecht bij de pedagogisch medewerkers of de vestigingsmanager. 


De GGD voert jaarlijks een inspectie uit, waarvan een inspectierapport wordt opgemaakt. Deze inspectierapporten zijn inzichtelijk op de locatie en online in te zien via: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=232817&documentId=0


Personeel
Alle pedagogisch medewerkers binnen Bio Kidz zijn gediplomeerd en in het bezit van een Verklaring van Goed Gedrag (VOG). De pedagogisch medewerkers hebben minimaal een kindgerichte MBO opleiding (SPW 3 of SPW 4) of een pedagogische HBO of WO opleiding met EVC traject volgens CAO kinderopvang. Bijscholing vindt plaats door middel van trainingen, cursussen en studiedagen, waarbij pedagogisch medewerkers intern worden geschoold. Pedagogisch medewerkers worden ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid bieden om hun opleiding tot pedagogisch medewerker af te ronden. Stagiaires leveren een positieve bijdrage aan het kinderdagverblijf, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij in hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. De stagiaires worden volledig boventallig ingezet en begeleid door een vaste pedagogische medewerker. Naarmate de stagiaire gevorderd is in haar opleiding, mag zij meer handelingen verrichten, te allen tijde onder toezicht van de vaste gediplomeerde pedagogisch medewerker. 

Tevens kunnen de pedagogisch medewerkers de hulp van een interne pedagogisch adviseur inzetten. De pedagogisch adviseur adviseert het management en de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch adviseur is tevens op afspraak beschikbaar voor ouders. Zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers kunnen bij de pedagogisch adviseur terecht voor vragen omtrent opvoedingsproblematiek. 

Verder heeft de locatie een leidinggevende die het team van pedagogisch medewerkers aanstuurt en verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op deze locatie. De leidinggevende onderhoudt contacten binnen en buiten de organisatie en is aanspreekpunt voor ouders en externe organisaties. 

Openingstijden
Bio Kidz is van maandag tot en met vrijdag geopend. Met ruime en flexibele opvangtijden maken wij het ouders mogelijk om werk en privé zo optimaal mogelijk te organiseren. Wij zijn dagelijks van 07.30 tot 18.30 uur geopend. Het is ook mogelijk om halve dagen af te nemen.  Wilt u meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier! 

Hele dag: 7.30-18.30
Ochtend:  7.30-13.00
Middag:   13.00-18.30

Brengen ochtend:  tussen 07.30 - 09.30 uur
Brengen middag:  tussen 12.30 - 13.00 uur
Ophalen ochtend: tussen 12.30 - 13.00 uur
Ophalen middag: tussen 16.30 - 18.30 uur

Afwijken van de tijden is mogelijk, wij vragen u om ons hier dan van op de hoogte te brengen. Ophalen door derden kan alleen als dit van te voren door de ouders is doorgegeven. 

Aanmelden en plaatsing

U kunt online een rondleiding aanvragen, u wordt binnen één week gebeld of teruggemaild voor een afspraak. Nadat u een rondleiding heeft gehad, kunt u ervoor kiezen om een aanmelding te doen via onze website. Vanaf dat moment wordt uw kind geplaats of op de wachtlijst gezet. De aanmelding is vrijblijvend. Pas nadat u een plaatsingsovereenkomst ontvangt, is de plaatsing defintief. Voordat een kind start, worden samen met u wendagen en een intakegesprek ingepland. Uw kind kan dan rustig wennen aan de ruimte, de leidsters en de andere kindjes. De wendagen zien er als volgt uit:

1e wendag: 1,5 uur (met ouders)
2e wendag: 2,5 uur (eerste half uur met ouders)
3e wendag: 3,5 uur (eerste vijftien minuten met ouders)

Elke overeenkomst heeft een opzegtermijn van één maand. In geval van medische noodzaak of overlijden, kan de overeenkomst direct worden beëindigd. Als een kind vier jaar wordt, hoeft hiervoor geen opzegging plaats te vinden, de overeenkomst loopt dan automatisch af. 

Communicatie en medezeggenschap

Tijdens het verblijf bij Bio Kidz, nemen de pedagogisch medewerkers een deel van de taken rond opvoeding, verzorging en begeleiding van ouders over, maar ouders blijven altijd zelf eindverantwoordelijk voor hun kind(eren). In het belang van ieder kind is een nauwgezette afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers noodzakelijk. Tijdens het brengen en halen van de kinderen vindt altijd een mondelinge overdracht plaats tussen ouders en de pedagogisch medewerker. Daarnaast heeft ieder kind een eigen schrift waarin ouders wekelijks door de pedagogisch medewerkers worden geïnformeerd over wat hun kind meemaakt op het kindercentrum. Foto’s van activiteiten kunnen hier bijvoorbeeld een beeld van geven. Vragen van ouders worden altijd eerst met de pedagogisch medewerker besproken, die hier actief op inspelen. Soms komen de pedagogisch medewerker en ouder er samen niet uit, in dat geval wordt de pedagogisch adviseur of de vestigingsmanager erbij betrokken.
Door middel van een nieuwsbrief worden ouders onder andere op de hoogte gehouden van actuele onderwerpen binnen het kindercentrum, het pedagogisch beleid en ontwikkelingen binnen het kindercentrum. Bio Kidz brengt maandelijks een nieuwsbrief uit, welke verspreid wordt onder de ouders.

Bio Kidz  organiseert op locatie tweemaal per jaar een ouderbijeenkomst. De ouderbijeenkomsten zijn belangrijk voor het onderhouden van goede contacten met de ouders. Daarnaast worden ouders geïnformeerd over actuele pedagogische thema’s en kunnen ouders onderling ideeën uitwisselen met zowel pedagogsich medewerkers als andere ouders.

Bio Kidz  heeft een eigen Oudercommissie (OC) welke bestaat uit een aantal ouders die samen de belangen behartigen van alle ouders binnen de locatie. De oudercommissie vergadert regelmatig en circa viermaal per jaar komt de oudercommissie bijeen met het management om met elkaar van gedachten te wisselen en advies te geven over bepaalde beleidszaken. De notulen van deze bijeenkomsten worden uitgedeeld aan alle ouders. Volgens het reglement Oudercommissie Kindercentrum betreft dit onderwerpen als het pedagogisch beleidsplan, veiligheid, tariefstelling op hoofdlijnen, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en ondersteuning bij bepaalde activiteiten. 

Klachten 

In iedere organisatie gaat wel eens iets mis. Indien ouder(s)/verzorger(s) klachten hebben over de geboden diensten, is het van belang dat deze klachten zorgvuldig worden behandeld. In de meeste gevallen kunnen klachten met en door de direct betrokkene(n) worden opgelost. Voor situaties waarin dit niet mogelijk blijkt, kunnen ouder(s)/verzorger(s) gebruik maken van de klachtenprocedure. Bio Kidz is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor meer informatie kunt u het klachtenregelment opvragen bij de locatiemanager.

Tarieven 2019


  Uurtarief € 8,95    
    Maandprijs Uren per jaar Uren per maand
5 dagen per week   € 2133,05 2860 238,33
4 dagen per week   € 1706,49 2288 190,67
3 dagen per week   € 1.279,85 1716 143
2 dagen per week   € 853,20 1144 95,33
1 dag per week    € 426,64 572 47,67